Compensa » Tooted » Varakindlustus

Autovedaja vastutuskindlustus

Autovedaja vastutuskindlustuse puhul kindlustatakse vedaja veolepingust tulenevat vastutust tema kliendi ees. Autovedaja vastutust reguleerib rahvusvaheliste vedude puhul CMR konventsioon ning siseriiklike vedude puhul Võlaõigusseadus (peatükk Veoleping).

Lisaks veolepingu objektiks oleva veose hävimisele, kahjustumisele ja kadumisele on kaetud veolepingust tulenevad nõuded, mis ei ole otseselt veosekahju, näiteks

 • Veoraha samas proportsioonis veose kahjuga
 • Veose hilinemisega kohaletoimetamine
 • Veolepingu täitmisest tulenevad nõuded tollimaksude ja –lõivude hüvitamiseks

Kindlustus hüvitab ka kindlustusjuhtumi vältimiseks ja vähendamiseks tehtud kulutused ning õigusabikulud seoses kindlustatud isiku vastu esitatud nõude kaitsmisega

 

Kindlustada on võimalik ka erinevate nõuete vastu, mis ei tulene veolepingust nt

 • Vastutus kolmanda isiku ees neile veolepingu täitmisest tekitatud varalise kahju hüvitamiseks, mis tekis veose vedamisel või laadimisel (standardkaitse)
 • nõuded tulenevalt üldavariist ehk General Average protseduurist (standarkaitse)
 • vastutus konteinerite osas (lisakaitse)
 • vastutus haagiste osas (lisakaitse)
 • kahju tekitamine raske hooletuse tõttu (lisakaitse)

 

Kellele

Autovedaja vastutuskindlustus on mõeldud tasulist maanteetransporti teostavatele ettevõtetele sh nii rahvusvalisi kui ka siseriiklikke vedusi teostatavatele vedajatele. Vedaja vastutuskindlustusega ei saa kindlustada oma kauba vedu.

 

Miks

Veolepingust tulenevad nõuded võivad olla rahaliselt märkimisväärsed sh sisaldada lisaks kauba kahjustusmisest tulenevatele nõuetele ka näiteks nõudeid tollimaksude ja –lõivude osas, nõudeid kauba kohaletoimetamisega viivitamise osas jms. Oluline on ka asjaolu, et nõuded võivad olla keerulise iseloomuga ning vedajal ei pruugi oma vastutuse või selle ulatuse määratlemisel olla piisavalt kogemusi. Kindlustusleping katab näiteks ka õigusabikulud vedajale esiatatud nõude kaitsmisel.

 

Küsi pakkumist

Autovedaja vastutuskindlustuse sooviavaldus

 

Tingimused

Autovedaja vastutuskindlustuse tingimused (kehtivad alates 01.09.2016)

Road Carriers Liability Insurance Terms and Conditions (valid from 01.09.2016)

 

Teadmiseks kliendile

Millega tuleb arvestada veose vastuvõtmisel kauba saatjalt

 • veose saatja kohustuseks on, et veos peab olema pakitud ja veoks ette valmistatud nii, et seda oleks võimalik ohutult transportida shihtkohta arvestades tavapäraseid ohte ja muid asjaolusid veo jooksul sh veoviisi, võimalikke ümberlaadimisi ja vaheladustamisi, marsruuti jne.
 • rahvusvahelised ja siseriiklikud õigusaktid eeldavad enamasti, et veose laadimine ja paigaldamine sh kinnitamine transpordivahendile on veose saatja vastutusel. Tavapraktika on tihti see, et veose kinnitamise teostab vedaja. Kui vedaja saab juhiseid kauba saatjalt kinnitamise viisi osas, mis erineb vedaja professionaalsest kogemusest, tuleks kindlasti veose saatelehele teha vastav märkus
 • veose saatedokumendid peavad olema koostatud nii, et oleks võimalikult täpselt aru saada kaubaühikute arv (nt kastide arv, aluste arv) ning nii bruto- kui netokaal. Vedaja kohuseks on kontrollida kaubakohtade õigsust ja veose ja selle pakendi välist seisukorda ning puuduste korral tegema saatelehele sellekohase märke. Kui saatja ei võimalda märkuste tegemist saatelehel, siis tuleb autojuhil sellest teavitada oma tööandjat ja mitte alustada vedu enne vastavate juhiste saamist.
 • Veolepingus tuleb sätestada kõik veose turvaliseks kohalejõudmiseks oluline sh täpne sihtkoht ja kauba saaja andmed, vajalik transpordirežiim (nt vajalik temperatuur või niiskus)
 • Temperatuurirežiimiga veetava kauba vastuvõtmisel peab vedaja olema veendunud, et kaubaruum oleks puhas, kuiv ja lõhnadeta. Veose temperatuuri tuleb mõõta koos saatja esindajaga ja erinevuste puhul saatelehele märgituga, tuleb saatelehele teha sellekohane märge. Kaubaruumi temperatuuri mõõtvate ja salvestavate seadmete näidud tuleb salvestada ja säilitada vähemalt kuni nõuete esitamise tähtaegade lõpuni.

 

Millega tuleb arvestada veose üleandmisel kauba saajale

 • Kauba saaja on kohustatud kauba vastuvõtmisel kontrollima kauba ja selle pakendi välist seisukorda. Kui tuvastatakse kauba puudujääk või kahjustused, siis tuleb need fikseerida, tehes vastava märke veose saatelehele ning koostades eraldi akti puudujäägi või vigastuste fikseerimiseks. Kui kahju koheselt ei fikseerita, siis eeldatakse, et vedaja on kauba saatelehel märgitus koguses kahjustusteta üle andnud.
 • Kui kauba puudujääk või kahjustumine ei olnud silmnähtav (nt pealtnäha korras pakendis oli ikkagi purunenud kaup), siis tuleb vedajale sellest teada anda vastavalt veolepingust sätestatud tähtajale. Nii CMR konventsiooni kui Võlaõigisseaduse kohaselt on selleks aega 7 päeva.
 • Veose kahjustuste ilmnemisel tuleb tarvitusele võtta kõik mõistlikud meetmed, et vältida kahju edasist suurenemist
 • Esimesel võimalusel tuleb kahjust teada anda ka kindlustusandjale või kindlustuslepingus märgitud kahjukäsitluskontaktile ning järgida juhiseid, kui need antakse.
 • Vedajale võimalikust kahjujuhtumist teate tegemine, kahjuakti koostamine vms ei ole veel nõue. Nõue esitatakse pärast kahju suuruse selgumist koos nõuet ja selle suurust tõendavate dokumentidega. Nõude esitamise tähtaeg on reeglina üks aasta.
 • Kahju käsitlemiseks vajalik dokumentide loetelu (viide vastavale dokumendile)

 

Kahju käsitlemiseks vajalikud dokumendid

 • kahjuteade ja juhtumi lühikirjeldus;
 • kauba müügidokumendid s.o müügipakkumine, müügileping, kauba arve ja muud müügitehingut ja tarnetingimusi tõendavad dokumendid;
 • veolepinguga seotud dokumendid s.o veotellimus, veoleping, veoarve ja veoga seonduv kirjavahetus vedaja või ekspedeerijaga;
 • pakkelehed, veose üleandmise ja vastuvõtmise aktid;
 • nõude / teate koopia vedajale või ekspedeerijale (Kahjuteade, Notice of loss);
 • autojuhi seletuskiri;
 • politseiõiend, tolliaktid;
 • kahjujuhtumiga seonduvaid kulutusi tõendavad dokumendid;
 • kahju suuruse arvestus ning kahjujuhtumiga seonduvaid kulutusi tõendavad dokumendid;
 • kõik muu konkreetset vedu ja kahjujuhtumit puudutav informatsioon.

nimekiri ei ole lõplik, st osade juhtumite puhul ei pruugi olla kõiki dokumente ja osadel juhtudel võib olla vajalik esitada täiendavaid dokumente.

 

Kahjukäsitluskontakt

Tel: +372 675 6756 (24h)

E-post: kahjud@compensa.ee

 

Viited

CMR konventsioon – rahvusvahelist maantekaubavedu reguleeriv konventsioon

http://www.eraa.ee/doc/cmr%20konventsioon.pdf

Võlaõigusseadus – Kindlustusleping (alates § 422), Veoleping (alates § 774), Ekspederimisleping (alates § 854).

https://www.riigiteataja.ee/akt/961235

ERAA – Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon

http://www.eraa.ee/

EAL – Eesti Autoettevõtete Liit

http://www.autoettevoteteliit.ee/

IRU – International Road Transport Union

https://www.iru.org/

Autoveol veose laadimine ja kinnitamine – Teede- ja Sideministri määrus

https://www.riigiteataja.ee/akt/201504

Transport Information Service – info veoste omaduste, pakendi, kahjuennetusmeetmete jms kohta

http://www.tis-gdv.de/tis_e/inhalt.html